6736 Sayılı Yasa TÜRMOB Sirküleri
TÜRMOB SİRKÜLER: Bazı Alacakların Yeniden Yapılındırılmasına İlişkin 6736 Sayılı Kanun Genel Tebliği (Seri No: 1) Yayımlandı

Özel sektörün kamuya olan borç yükünün azaltılarak borçlara taksitle ödeme imkânı getirilmesi, ihtilafların sulh yoluyla sonlandırılması, vergi incelemesinde olan konuların dava yoluna gidilmeksizin çözümlenmesi, vergilemede öngörülebilirliğin artırılarak geçmiş vergilendirme dönemleri ile ilgili olası risklerin ortadan kaldırılması, işletme kayıtlarının fiili durumlarına uygun hale getirilerek kayıtlı ekonomiye geçişin teşvik edilmesi amacıyla hazırlanan 6736 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun,  19 Ağustos  2016 tarih ve  29806 sayılı Resmi Gazete’de  yayımlanmış ve konuyla ilgili açıklamalarımıza 19.08.2016/102 sayılı Özel Sirkülerimizde yer verilmişti.

Söz konusu Kanun’un “Ortak Hükümler” başlıklı 10’uncu maddesinin 21’inci fıkrası hükmü aşağıdaki gibidir:

 “Bu Kanunun uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye ilgisine göre Maliye Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı veya Sosyal Güvenlik Kurumu yetkilidir. İl özel idarelerine ve belediyelere ait amme alacaklarına ilişkin hükümlerin uygulamasına dair usul ve esaslar Maliye Bakanlığınca, diğer kurumlara ait alacaklara ilişkin usul ve esaslar bu kurumlar tarafından belirlenir.”

 

6736 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin Maliye Bakanlığı’na verdiği yetkiye istinaden hazırlanan ve 23 Ağustos 2016 tarih ve 29810 sayılı Mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanan BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN 6736 SAYILI KANUN GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 1)’nde; Maliye Bakanlığına bağlı tahsil dairelerince takip edilen amme alacakları ile il özel idareleri ve belediyelere ait alacakların yapılandırılması, ihtilafların sulh yoluyla sonlandırılması, vergi incelemesinde olan konuların dava yoluna gidilmeksizin çözümlenmesi,  matrah ve vergi artırımı, işletme kayıtlarının düzeltilmesi ve bazı varlıkların milli ekonomiye kazandırılmasına ilişkin hükümlerinin uygulanmasına dair usul ve esaslar hakkında açıklamalarda bulunulmuştur.

 

Tebliğde açıklanan konular ana başlıkları itibariyle aşağıdaki gibidir:

 

I- AMAÇ, KAPSAM VE DAYANAK

A- MALİYE BAKANLIĞINA BAĞLI TAHSİL DAİRELERİNCE TAKİP EDİLEN AMME ALACAKLARI

1- Alacağın Türü ve Dönemi

a) 213 sayılı Vergi Usul Kanunu Açısından

(1) Alacağın türü

(2) Alacağın dönemleri

b) Kapsama Giren İdari Para Cezaları

c) 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun Kapsamında Takip Edilen Diğer Alacaklar 

2- İşletme Kayıtlarının Düzeltilmesi

 

B- İL ÖZEL İDARELERİNCE TAKİP EDİLEN AMME ALACAKLARI

 

C- BELEDİYELERCE TAKİP EDİLEN ALACAKLAR

1- 213 sayılı Kanun Kapsamına Giren Alacaklar

2- 6183 sayılı Kanun Kapsamına Giren Alacaklar

3- Belediyelerin Ücret Alacakları

4- Belediyelerin Su Alacakları

5- Büyükşehir Belediyelerinin Katı Atık Ücreti Alacakları

6- Büyükşehir Belediyeleri Su ve Kanalizasyon İdarelerinin Su ve Atık Su Alacakları

 

II- KESİNLEŞMİŞ ALACAKLARA İLİŞKİN HÜKÜMLER

 

A- BAŞVURU SÜRESİ VE ŞEKLİ

 

B- ALACAK TUTARININ TESPİTİ

1- Kanunun Yayımlandığı 19/8/2016 Tarihi İtibarıyla Kesinleşmiş ve Bu Tarihe

    Kadar (Bu Tarih Dâhil) Vadesi Geldiği Hâlde Ödenmemiş Vergiler

a) Yİ-ÜFE Tutarının Hesaplanması

b) Yİ-ÜFE Tutarının Hesaplanmasında Esas Alınacak Diğer Hususlar

2- Kanunun Yayımlandığı 19/8/2016 Tarihinde Kesinleştiği Hâlde Henüz Ödeme Süresi Geçmemiş Vergiler

a) 213 sayılı Kanunun Uzlaşma Hükümlerine Göre Kesinleşen Alacaklar

b) 213 sayılı Kanunun 376 ncı Maddesinden Yararlanılarak Ödenecek Alacaklar

c)  213 sayılı Kanunun 371 inci Maddesinde Yer Alan Pişmanlık Hükümlerine Göre Beyan Edilen Matrahlar Üzerinden Tahakkuk Eden Alacaklar

ç) 213 sayılı Kanun Uyarınca İkmalen, Re’sen ya da İdarece Yapılan Tarhiyata İlişkin Olarak Dava Açılmaksızın Kesinleşen Alacaklar

3- Kanunun Yayımlandığı 19/8/2016 Tarihten Önce Asılları Kısmen ya da Tamamen Ödenmiş Olan Vergiler

a) Asılları Kısmen Ödenmiş Olan Vergiler

b) Asılları Tamamen Ödenmiş Vergilere İlişkin Gecikme Faizi ve Gecikme Zammı 

c) Asılları Tamamen Ödenmiş Vergilere İlişkin Gecikme Faizi ve Gecikme Zamlarından, Kanunun Yayımlandığı Tarihten Önce Kısmen Tahsil Edilenler

4- Sadece Vergi Aslına Bağlı Vergi Cezası ve Buna İlişkin Gecikme Zammından İbaret Borçlar

5- Bir Vergi Aslına Bağlı Olmaksızın Kesilmiş Olan Vergi Cezaları

6- İştirak Nedeniyle Kesilen Vergi Ziyaı Cezaları

7- İhtirazi Kayıtla Beyan Edilen Vergiler

8- 2016 Yılına İlişkin Olarak Tahakkuk Eden Geçici Vergilere İlişkin Gecikme Zammı Alacakları

9- Motorlu Taşıtlar Vergisine İlişkin Yapılacak İşlemler

10- 5736 sayılı Kanuna Göre Uzlaşılmış Alacaklar

11- Kanunun 2 nci Maddesi Kapsamındaki İdari Para Cezaları

12- 6183 sayılı Kanun Kapsamında Takip Edilen Diğer Alacaklar

13- Tecilli Alacaklar

14- 6552 sayılı Kanun Kapsamında Ödemeleri Devam Eden Alacaklar

15- Kanunun Yayımlandığı Tarih İtibarıyla Yargı Kararına Göre Kesinleştiği Hâlde Ödeme Süresi Belirlenmemiş Alacaklar

16- Belediyelerin Ücret, Su ve Atık Su Alacakları, Büyükşehir Belediyelerinin Katı Atık Ücreti Alacakları İle Büyükşehir Belediyeleri Su ve Kanalizasyon İdarelerinin Su ve Atık Su Alacakları

17- 6360 sayılı Kanunla Büyükşehir Belediyeleri Sınırlarına Dâhil Edilen Yerlerdeki Su ve Atık Su Alacakları

 

C- ÖDEME SÜRESİ VE ŞEKLİ

1- Ödeme Süresi

2- Ödeme ve Katsayı Uygulaması

3- Kredi kartı ile ödeme

4- Mahsuben ödeme

 

Ç- MADDE HÜKMÜNDEN YARARLANMANIN DİĞER ŞARTLARI

1-  Taksit Ödeme Süresince Mükelleflerin Beyanı Üzerine Tahakkuk Edecek Vergilerin Zamanında Ödenmesi

2- Taksit Tutarının %10’unu Aşmamak Şartıyla 5 Türk Lirasına (Bu Tutar Dâhil) Kadar Yapılmış Eksik Ödemeler

3- Dava Açılmaması, Açılmış Davalardan Vazgeçilmesi

4- 6736 sayılı Kanunun Yayımlandığı Tarihten Sonra Tebliğ Edilen Yargı Kararları 

 

D- DİĞER HUSUSLAR

 

III– KESİNLEŞMEMİŞ VEYA DAVA SAFHASINDA BULUNAN AMME ALACAKLARINA İLİŞKİN HÜKÜMLER

 

A- BAŞVURU SÜRESİ VE ŞEKLİ

 

B- ALACAK TUTARININ TESPİTİ

1- Kanunun Yayımlandığı 19/8/2016 Tarihi İtibarıyla Vergi Mahkemeleri Nezdinde Dava Açılmış veya Dava Açma Süresi Geçmemiş Vergiler

a) Kanunun Yayımlandığı Tarihten Önce Verilmiş En Son Kararın Terkin Kararı Olması

b) Kanunun Yayımlandığı Tarihten Önce Verilmiş En Son Kararın Tasdik veya Tadilen Tasdik Kararı Olması

c) Kanunun Yayımlandığı Tarihten Önce Verilmiş En Son Kararın;

- Bozma kararı olması 

 - Onama kararı (tarhiyatı tasdik eden karar) olması 

- Kısmen onama, kısmen bozma kararı olması 

3- Kanunun Yayımlandığı Tarih İtibarıyla Sadece Vergi Cezalarına Karşı Açılan Davalar

4- İştirak Nedeniyle Kesilen Vergi Ziyaı Cezaları

5- Kanunun Yayımlandığı Tarih İtibarıyla Uzlaşma Talepli Alacaklar

6- Kanunun Yayımlandığı Tarih İtibarıyla Dava Açma Süresi Geçmemiş veya İhtilaf Konusu Olan İdari Para Cezaları

 

C- ÖDEME SÜRESİ VE ŞEKLİ

 

Ç- MADDE HÜKMÜNDEN YARARLANMANIN DİĞER ŞARTLARI

 

D- DİĞER HUSUSLAR 

 

IV– İNCELEME VE TARHİYAT SAFHASINDA BULUNAN İŞLEMLERE İLİŞKİN HÜKÜMLER

 

A- KANUNUN YAYIMLANDIĞI TARİHTEN ÖNCE BAŞLANILDIĞI HÂLDE BU TARİHE KADAR TAMAMLANAMAMIŞ OLAN VERGİ İNCELEMELERİ İLE TAKDİR, TARH VE TAHAKKUK İŞLEMLERİ

1- Başvuru Süresi ve Şekli

2- Alacak Tutarının Tespiti

3- Ödeme Süresi ve Şekli

4- Madde Hükmünden Yararlanmanın Diğer Şartları

 

B- PİŞMANLIKLA YA DA KENDİLİĞİNDEN YAPILAN BEYANLARA İLİŞKİN HÜKÜMLER

1- Pişmanlıkla Beyan

a) Başvuru Süresi ve Şekli

b) Alacak Tutarının Tespiti

c) Ödeme Süresi ve Şekli

ç) Diğer Hususlar

2- Kendiliğinden Yapılan Beyanlar

a) Başvuru Süresi ve Şekli

b) Alacak Tutarının Tespiti

c) Ödeme Süresi ve Şekli

ç) Diğer Hususlar

3) Emlak Vergisi Bildirimi

a) Başvuru Süresi ve Şekli

b) Alacak Tutarının Tespiti

c) Ödeme Süresi ve Şekli

 

C- DİĞER ÜCRET GELİRİ ELDE EDENLERİN BEYANI 

 

V– MATRAH VE VERGİ ARTIRIMINA İLİŞKİN HÜKÜMLER

 

A- MATRAH VE VERGİ ARTIRIMINDA BULUNABİLECEK MÜKELLEFLER

 

B- MATRAH VE VERGİ ARTIRIMINDAN YARARLANABİLMEK İÇİN YAPILACAK BAŞVURUNUN SÜRESİ VE ŞEKLİ

1- Başvurunun Süresi

2- Başvurunun Şekli

 

C- GELİR VE KURUMLAR VERGİSİNDE ARTIRIM

1- Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesine İlişkin Matrah Artırımı

a) Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesinde Matrah Beyan Etmiş Olan Mükelleflerin Matrah Artırımı

aa) Ticari veya zirai kazancı bilanço esasına göre tespit edilen gelir vergisi  mükellefleri ile serbest meslek erbabı için;

ab) Ticari veya zirai kazancı işletme hesabı esasına göre tespit edilen gelir vergisi mükellefleri için;

ac) Geliri sadece basit usulde tespit edilen ticari kazançtan ibaret olan gelir vergisi mükellefleri için;

aç) Geliri sadece gayrimenkul sermaye iradından ibaret olan gelir vergisi mükellefleri için;

ad) Geliri yukarıda sayılanlar dışında kalan gelir vergisi mükellefleri için;

ae) Özellik arz eden durumlar

af) Konuya ilişkin örnekler

b) Mükellefiyet Kayıtları Olup da Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerinde Zarar Beyan Etmiş veya Hiç Beyanname Vermemiş Olan Mükellefler ile Faaliyette Bulunduğu veya Gelir Elde Ettiği Hâlde Mükellefiyet Tesis Ettirmemiş Olanların Matrah Artırımı

ba) Ticari veya zirai kazancı bilanço esasına göre tespit edilen gelir vergisi mükellefleri ile serbest meslek erbabı;

bb) Ticari veya zirai kazancı işletme hesabı esasına göre tespit edilen gelir vergisi mükellefleri;

bc) Geliri sadece basit usulde tespit edilen ticari kazançtan ibaret olan gelir vergisi mükellefleri;

bç) Geliri sadece gayrimenkul sermaye iradından oluşan gelir vergisi mükellefleri;

bd) Geliri yukarıda sayılanlar dışında kalan gelir vergisi mükellefleri;

be) Özellik arz eden durumlar

bf) Konuya ilişkin örnekler

2- Yıllık Kurumlar Vergisi Beyannamesine İlişkin Matrah Artırımı

a) Kurumlar Vergisi Beyannamesinde Matrah Beyan Etmiş Olan Mükelleflerin Matrah Artırımı

b) Mükellefiyet Kayıtları Olup da Kurumlar Vergisi Beyannamelerinde Zarar Beyan Etmiş veya Hiç Beyanname Vermemiş Olan Mükellefler ile Faaliyette Bulunduğu veya Gelir Elde Ettiği Hâlde Mükellefiyet Tesis Ettirmemiş Olan Kurumların Matrah Artırımı

3 - Gelir ve Kurumlar Vergisi Mükelleflerince Matrah Artırımı ve Matrah Beyanında Uygulanacak Vergi Oranları

4- 193 Sayılı Kanunun Geçici 61 inci Maddesine Göre Vergi Tevkifatına Tabi Kazanç ve İratları Bulunan Kurumlar Vergisi Mükelleflerinin Vergi Artırımı ve Matrah Beyanı

a) Yatırım İndirimi İstisnası Tevkifatında Vergi Artırımı ve Matrah Beyanı

aa) Yatırım indirimi istisnasına tabi kazançları bulunan ve bu kazançlarını muhtasar beyanname ile beyan etmiş olan kurumlar vergisi mükellefleri

ab) Verdikleri yıllık kurumlar vergisi beyannamelerinde kurum kazancından indirim konusu yapılan yatırım indirimi istisnası bulunan ve buna ilişkin kazançlarını muhtasar beyanname ile beyan etmemiş olan mükellefler

b) Konuya İlişkin Örnekler

5- Matrah ve Vergi Artırımı ile Matrah Beyanına İlişkin Diğer Hususlar

a) Vergi İncelemesi ve Tarhiyat Yapılmaması

b) Daha Önce Tevkif Yoluyla Ödenmiş Vergilerin Durumu

c) Geçmiş Yıl Zararları

ç) Gelecek Yıllarda Matrahtan İndirim Konusu Yapılacak İstisna ve İndirim Tutarları ile Geçmiş Yıl Zararlarının Artırılan Matrahlardan İndirilememesi

d) Tevkif Yoluyla Ödenmiş Bulunan Vergilerin İadesinin Talep Edilmesi

e) Kıst Dönemde Faaliyette Bulunan Mükelleflerde Asgari Matrah Beyanı

f) Yıllara Sari İnşaat ve Onarım İşi Yapan Mükelleflerin Durumu

g) Özel Hesap Dönemine Tabi Mükelleflerin Durumu 

 

Ç- GELİR (STOPAJ) VE KURUMLAR (STOPAJ) VERGİSİNDE ARTIRIM

1- Ücret Ödemeleri

a) Artırıma İlişkin Yıla Ait Vergilendirme Dönemlerinin Tamamında Muhtasar Beyanname Verilmiş Olması

b) Artırıma İlişkin Yıl İçinde En Az Bir Dönemde Muhtasar Beyanname Verilmiş Olması

c) Artırıma İlişkin Yılda Hiç Muhtasar Beyanname Verilmemiş Olması

2- Serbest Meslek Ödemeleri

a) Artırıma İlişkin Yılda Muhtasar Beyanname Vermiş Olanlar

b) Artırıma İlişkin Yılda Muhtasar Beyanname Vermemiş Olanlar

3- Kira Ödemeleri

a) Artırıma İlişkin Yılda Muhtasar Beyanname Vermiş Olanlar

b) Artırıma İlişkin Yılda Muhtasar Beyanname Vermemiş Olanlar

4- Yıllara Sari İnşaat ve Onarma İşlerine İlişkin Hakedişler

a) Artırıma İlişkin Yılda Muhtasar Beyanname Vermiş Olanlar

b) Artırıma İlişkin Yılda Muhtasar Beyanname Vermemiş Olanlar

5- Çiftçilerden Satın Alınan Zirai Mahsuller ve Hizmetler İçin Yapılan Ödemeler

a) Artırıma İlişkin Yılda Muhtasar Beyanname Vermiş Olanlar

b) Artırıma İlişkin Yılda Muhtasar Beyanname Vermemiş Olanlar

6- Esnaf Muaflığı Kapsamında Bulunanlara Yapılan Ödemeler

a) Artırıma İlişkin Yılda Muhtasar Beyanname Vermiş Olanlar

b) Artırıma İlişkin Yılda Muhtasar Beyanname Vermemiş Olanlar

7- Gelir (Stopaj) ve Kurumlar (Stopaj) Vergisi Artırımı ile İlgili Ortak Hükümler

a) Başvuru Süresi ve Şekli

b) Yıl İçinde İşe Başlayan veya İşi Bırakan Mükelleflerin Durumu

c) Artırım Sonucu Ödenen Vergilerin Gelir veya Kurumlar Vergisinden İndirilmemesi

ç) Farklı Vergi Dairelerine Muhtasar Beyanname Vermiş Olanlar

d) Tevkifata Tabi Ödemelerin Yıla İblağ Edilmesi

e) Vergi İncelemesi ve Tarhiyat Yapılmaması

f) Gelir veya Kurumlar Vergisinde Matrah Artırımı 

 

D- KATMA DEĞER VERGİSİNDE ARTIRIM

1- Artırıma İlişkin Yılda Verilmesi Gereken 1 No.lu KDV Beyannamelerinin Tamamını Vermiş Olan Mükellefler

a) Artırıma Esas Tutar ve Uygulanacak Artırım Oranları

b) Kısmi Tevkifat Uygulaması Kapsamında İşlemi Bulunanlarda Bu İşlemlerine İlişkin Olarak, Yıllık Hesaplanan Katma Değer Vergisi Tutarının Hesabında Dikkate Alınacak Tutar

c) Sorumlu Sıfatıyla Beyan Edilen Katma Değer Vergisi

2 No.lu KDV beyannameleri için 6736 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin üçüncü fıkrası hükmünden

ç) Artırımın Takvim Yılı Bazında Yapılacağı

d) Beyannamelerin Tamamı Verilmekle Birlikte, Vergiye Tabi İşlemlerin Bulunmaması Hâlinde Artırım Tutarı

e) Özel Hesap Dönemine Tabi Mükelleflerin Durumu

f) Kullanılacak Bildirim

2- Artırıma İlişkin Yılda Verilmesi Gereken 1 No.lu KDV Beyannamelerinin Bir Kısmını veya Tamamını Vermemiş Olan Mükellefler

a) En Az Üç Döneme Ait KDV Beyannamesi Vermiş Olanlar

b) Hiç Beyanname Vermemiş veya En Fazla İki Dönemde Beyanname Vermiş Olanlar

3- 1 No.lu KDV Beyannamelerinde, Hesaplanan KDV Bulunmayan veya Hesaplanan KDV Beyanları Sadece Tecil-Terkin Uygulaması Kapsamındaki Teslimlere İlişkin Olanlar

4- Vergilendirme Dönemleri Üç Aylık Olan KDV Mükelleflerinin Durumu

a) Bir, İki veya Üç Dönem İçin Beyanname Verilmiş Olması

b) Üç Aylık Vergilendirme Dönemlerinin Hiçbirinde Beyanname Verilmemiş Olması

c) Kullanılacak Bildirim

5- Yıl İçinde İşe Başlayan veya Bırakan KDV Mükellefleri

6- Artırımda Bulunanlar Nezdinde İnceleme ve Tarhiyat Yapılması

7- Ödenen KDV’nin Gelir veya Kurumlar Vergisi Matrahından İndirilememesi, İade Konusu Yapılamaması

8- KDV Artırımı Başvurusunda Bulunabilecekler 

 

E- MATRAH VE VERGİ ARTIRIMINA İLİŞKİN ORTAK HÜKÜMLER

1- Matrah ve Vergi Artırımı ile Matrah Beyanı Dolayısıyla Hesaplanan Vergilerin Ödenmesi

2- Takdir Komisyonlarına Sevk Edilmiş veya Haklarında Vergi İncelemesine Başlanılmış Mükelleflerin Durumu

3- Matrah ve Vergi Beyanında Bulunan Mükelleflere Vergi Usul Kanunu Hükümlerine Göre Usulsüzlük Cezası Uygulanmaması

4- Matrah ve Vergi Artırımında Bulunulan Vergilendirme Dönemlerine İlişkin Kesinleşen Tarhiyatların Durumu

5- İstisna ve İndirimlerin Uygulanmaması

6- Diğer Hususlar

 

VI- İŞLETME KAYITLARININ DÜZELTİLMESİNE İLİŞKİN HÜKÜMLER

 

A-  İŞLETMEDE MEVCUT OLDUĞU HÂLDE KAYITLARDA YER ALMAYAN EMTİA, MAKİNE, TEÇHİZAT VE DEMİRBAŞLARIN KAYDA ALINMASI

1-Kapsam

2-Beyan

3- Bildirilen Malların Satış Bedeli ve Amortisman Uygulaması

4- Vergisel Yükümlülükler

5- Beyan Edilerek Ödenen KDV’nin İade Konusu Yapılıp Yapılamayacağı

6- ÖTV Kapsamındaki Mallar İçin ÖTV’nin Beyanı ve Ödenmesi

7- Beyan Edilen Kıymetlerin Kayıtlara İntikali

8- Beyan Edilen Kıymetlerin Ba Formu Karşısındaki Durumu

 

B- KAYITLARDA YER ALDIĞI HÂLDE İŞLETMEDE MEVCUT OLMAYAN  EMTİA

1- Kapsam

2- Belge Düzeni

3- Değer Tespiti

4- Vergisel Yükümlülükler ve Muhasebe Kayıtları

a) Bilanço Esasına Göre Defter Tutan Mükellefler

b) İşletme Hesabı Esasına Göre Defter Tutan Mükellefler

5- Kayıtlarda Yer Aldığı Hâlde İşletmede Mevcut Olmayan Emtianın Bs Formu Karşısındaki Durumu

 

C- KAYITLARDA YER ALDIĞI HÂLDE İŞLETMEDE MEVCUT OLMAYAN KASA MEVCUDU VE ORTAKLARDAN ALACAKLARIN BEYANI

1- Kapsam

2- Bilanço Düzenleme ve Beyan

3- Vergisel Yükümlülükler ve Muhasebe Kayıtları

4- Esas Alınacak Bilanço

5- Diğer Hususlar

 

VII- BAZI VARLIKLARIN MİLLİ EKONOMİYE KAZANDIRILMASINA İLİŞKİN HÜKÜMLER

 

A- YURT DIŞINDA SAHİP OLUNAN VARLIKLARIN TÜRKİYE’YE GETİRİLMESİ

1- Kapsam

2- Yurt Dışında Bulunan Varlıkların Kanuni Defterlere Kaydı

3- Diğer Hususlar

 

B- YURT İÇİNDE SAHİP OLUNAN VARLIKLARIN KANUNİ DEFTERLERE KAYDI

1- Bilanço Esasına Göre Defter Tutan Mükelleflerce Yapılacak İşlemler

2- Serbest Meslek Kazanç Defteri ile İşletme Hesabı Esasına Göre Defter Tutan Mükelleflerce Yapılacak İşlemler

3- Gider ve Amortisman Uygulaması

 

C- DİĞER HUSUSLAR

 

VIII– ORTAK HÜKÜMLER

A- TAKSİTLERİN SÜRESİNDE ÖDENMEMESİ HALİNDE YAPILACAK İŞLEMLER

1- Süresinde Ödenmeyen Taksitler

2) İhlal Nedeni Olmayan Eksik Ödemeler

3) İhlal Hâlinde Kanun Hükümlerinden Yararlanma

 

B- MÜCBİR SEBEP HALLERİNDE KANUNDAN YARARLANMA 

 

IX– TAHSİLİNDEN VAZGEÇİLEN ALACAKLAR

 

A- MALİYE BAKANLIĞINA BAĞLI TAHSİL DAİRELERİNCE TAHSİLİNDEN VAZGEÇİLECEK ALACAKLAR

B- İL ÖZEL İDARELERİNCE TAHSİLİNDEN VAZGEÇİLECEK ALACAKLAR

 

X – DİĞER HUSUSLAR

 

Söz konusu Tebliğe ulaşmak için tıklayınız. 

 

Saygılarımızla…

Bu İçeriğe Tepki Ver (en fazla 3 tepki)

Facebook YorumlarıDisqus Yorumları