3568 Sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Kanunu Disiplin Yönetmeliği Uyarınca Meslekten Çıkarma Cezası Halleri

Madde 9 — Meslekten çıkarma cezası aşağıdaki hallerde uygulanır:

a) Beş yıllık dönem içinde iki defa meslekifaaliyetten alıkoyma cezası ile cezalandırılmasından sonra bu cezayı gerektireneylemin yeniden işlenmesi,

b) (Mülga:RG-4/8/2015-29435)

c) Meslek mensuplarının kasten vergi zıyaınasebebiyet verdiklerinin mahkeme kararı ile kesinleşmesi,

d) (Değişik:RG-27/09/2007-26656) Meslekruhsatnamesinin bir başkasına kiraya verilmesi, herhangi bir şekilde birbaşkasına kullandırılması veya meslek mensubunun mesleki konulardakiyetkilerini genel vekâletname ve/veya düzenleme şeklinde vekâletname ile veyamuvazaa yoluyla yahut da başka kanunlardaki düzenlemeleri kötüye kullanarak,mesleğini bizzat yapmayıp, yetkilerini devamlı ya da geçici olarak meslekmensubu olmayan kişilere kullandırması, kendi adına müşteri kabul etmesine,resmî belgelerde mühür ya da kaşesinin kullanılmasına izin verilmesi.

e) Başka meslek mensuplarının ad ve unvanlarıkullanılarak, beyanname düzenlenmesi ve imzalanması,

f) (Mülga:RG-4/8/2015-29435)

g) (Ek:RG-27/09/2007-26656)(Mülga:RG-4/8/2015-29435)

KAYNAK: TÜRMOB 

 

Bu İçeriğe Tepki Ver (en fazla 3 tepki)

Facebook YorumlarıDisqus Yorumları